Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu(BDDK) Nedir?

Kurum, finansal piyasalardaki denetim ve gözetim sisteminin etkinliğinin arttırılması ve bağımsız karar mekanizmalarına kavuşturulması yönündeki politikalar uyarınca, 23.06.1999 tarihli ve 23734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir otorite olarak kurulmuş, 01.11.2005 tarihli ve 25983 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 5411sayılı Bankacılık Kanunu ile de bağımsızlık, etkinlik ve kapasite açısından güçlendirilmiştir.

Kurum Misyonu

Kurumun misyonu; Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelerde belirtilen görev ve yetkileri çerçevesinde düzenleme ve denetimi kapsamındaki kuruluşların faaliyetlerini güvenli ve sağlam şekilde gerçekleştirmesini, kredi sisteminin etkin şekilde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak ve bu sayede finansal piyasaların gelişmesine ve finansal istikrara katkıda bulunmaktır.

Kurum Vizyonu

Kurumun vizyonu; finansal piyasalara, kuruluşlara ve tüketicilere yönelik uluslararası standartlarda düzenlemeyi, denetimi ve risk yönetimini ulusal ihtiyaçlar ve gereklilikler çerçevesinde uygulayan örnek bir otorite olmaktır.

Temel Değerler
İhtiyatlılık:Kurumun yetkileri dâhilinde olan düzenleme ve politika araçlarını, denetime tabi kuruluşların faaliyetlerini güvenli ve sağlam şekilde sürdürmesi için ekonomik konjonktüre uygun olarak kullanması ve gerektiğinde önlem almasıdır.Bağımsızlık:Kurumun görev ve yetkilerini yerine getirirken herhangi bir makamdan talimat almaması, kendisine tahsis edilen kaynakları kendi bütçesinde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde serbestçe kullanması ve kararlarının yerindelik denetimine tabi tutulamamasıdır.Güvenilirlik:Kurum faaliyetlerinin kamu yararı gözetilerek ilgili tüm taraflar açısından eşit, adil, tutarlı ve öngörülebilir şekilde yürütülmesi, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasıdır.Katılımcılık:Kurum faaliyetlerinin ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla aktif iş birliği ve dayanışma içinde ve söz konusu kuruluşların görüş ve önerilerinin dikkate alınması suretiyle yürütülmesidir.Etkinlik:Kurum faaliyetlerinin zamanında ve fayda/maliyet yaklaşımı temelinde, risk ve kalite odaklı olarak yürütülmesidir.Yetkinlik:Kurum faaliyetleri yerine getirilirken, uluslararası düzeyde kabul görmüş mesleki yeterlilik, bilgi ve beceri standartlarına sahip olunmasıdır.Duyarlılık:İlgili mevzuat uyarınca dikkate alınması gereken talep, öneri ve şikâyetlerin zamanında ve etkin bir şekilde değerlendirilerek ivedilikle cevaplandırılması, lüzumu halinde düzenleme ve uygulamaya konu edilmesidir.
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) oluşturulmuş olup, bağımsız denetime tabi kuruluşlar tarafından ISO/IEC 27001:2013 standartlarına uygunluk açısından denetlenip sertifikalandırılmaktadır.

ISO 27001 sertifikasyonu ile bilginin izinsiz erişime karşı korunduğu, bilginin gizliliğinin sağlandığı, bilginin yetkisiz kişiler ile paylaşılmayacağı, bilginin bütünlüğünün sağlandığı, gereksinim duyulduğunda bilgiye yetkili kullanıcıların erişebildiği, çalışanlara bilgi güvenliği eğitimi verildiği ve tüm bilgi güvenliği açıkları ve şüphe duyulan zayıf noktaların sorumlu kişilere raporlandığı garanti altına alınır.

BGYS kapsamında ISO 27001 sertifikasının ilgili tarafları; Kurum personeli, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş olan yükümlü gruplar ve görevi gereği mevzuat çerçevesindeki faaliyetlere katılım sağlayan üçüncü taraflar olarak belirlenmiştir.

Bu tarafların bilgi güvenliği ile ilgili gereksinimleri tanımlanmış ve bu gereksinimler ilgili mevzuat, uygulanabilirlik bildirgesi, BGYS politikaları, prosedürleri ve formları dahilinde belirtilmiş olup, istenildiği takdirde ilgili yetkililerle paylaşılabilecektir.

Komisyon Başkanı

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan sorumlu Başkan Yardımcısı

Komisyon Üyeleri

Başkan Yardımcıları

Hukuk İşleri Daire Başkanı

Destek Hizmetleri Daire Başkanı

Uluslararası İlişkiler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürütülen uluslararası ilişkilere yönelik faaliyetlerin üç boyutu bulunmaktadır. BDDK;

i) konsolide denetime ilişkin olarak muadil yabancı denetim otoriteleri ile,

ii) aday ülke olarak Avrupa Birliği ile,

iii) çokuluslu kuruluşlar ve diğer uluslararası kuruluşlar ile

yakın işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yurtdışı Muadil Otoriteler ile İlişkiler

Konsolide denetimin etkinliğinin arttırılması amacıyla BDDK yabancı ülke denetim otoriteleri ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Bu çerçevede, düzenlemelerin ve politikaların tutarlılığının sağlanması için BDDK, yabancı ülke denetim otoriteleriyle 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 98. maddesi uyarınca ikili işbirliği anlaşmaları imzalamaktadır. Haziran 2017 itibarıyla imzalanan ikili işbirliği anlaşmalarına ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

İkili İşbirliği Anlaşmaları
#ÜlkeKurumİmza Tarihi1KKTCKKTC Merkez Bankası17.09.20012ArnavutlukArnavutluk Merkez Bankası19.10.20013RomanyaRomanya Merkez Bankası19.02.20024BahreynBahreyn Merkez Bankası30.07.20025EndonezyaEndonezya Merkez Bankası11.12.20026PakistanPakistan Ulusal Bankası20.01.20047MaltaMalta Finansal Hizmetler Otoritesi10.12.20048YunanistanYunanistan Merkez Bankası28.01.20059KırgızistanKırgızistan Merkez Bankası17.05.200510AzerbaycanAzerbaycan Merkez Bankası

Azerbaycan Cumhuriyeti Mali Piyasalar Denetim Otoritesi14.06.2005

28.12.201811BulgaristanBulgaristan Merkez Bankası13.09.200512ÇinÇin Bankacılık Düzenleme Komisyonu11.07.200613GürcistanGürcistan Merkez Bankası02.11.200714KosovaKosova Merkez Bankası12.05.200815LüksemburgLüksemburg Finans Sektörü Gözetim Komitesi13.03.200916LübnanLübnan Bankacılık Kontrol Komisyonu10.06.200917Bosna-HersekBosna-Hersek Federasyonu Bankacılık Kurumu12.06.200918KazakistanKazakistan Merkez Bankası Bankacılık Komitesi

Astana Finansal Hizmetler Otoritesi28.08.2009

12.02.201919UkraynaUkrayna Merkez Bankası19.02.201020MakedonyaMakedonya Merkez Bankası30.08.201021Rusya FederasyonuRusya Federasyonu Merkez Bankası30.09.201022SuriyeSuriye Merkez Bankası Para ve Kredi Komitesi21.12.201023KatarKatar Finans Merkezi Düzenleme Otoritesi25.07.201124AlmanyaFederal Finansal Denetleme Otoritesi (BaFin)05.08.201125HırvatistanHırvatistan Merkez Bankası29.08.201126ÜrdünÜrdün Merkez Bankası06.09.201127BelçikaBelçika Merkez Bankası18.11.201128Güney KoreGüney Kore Mali Hizmetler Denetim Kurumu25.11.201129IrakIrak Merkez Bankası20.12.201130İspanyaİspanya Merkez Bankası25.11.201331HollandaHollanda Merkez Bankası24.01.201432SırbistanSırbistan Merkez Bankası09.06.201533Birleşik Arap EmirlikleriDubai Finansal Hizmetler Otoritesi

Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası

Abu Dhabi Küresel Pazarı Finansal Hizmetleri Denetim Otoritesi23.08.2007

17.02.2009

17.06.201634HindistanHindistan Merkez Bankası23.11.201635İngiltereİngiltere Merkez Bankası22.05.201736ÖzbekistanÖzbekistan Merkez Bankası20.05.2019

Avrupa Birliği ile İlişkiler

Avrupa Birliğine (AB) aday ülke konumunda olan Türkiye, ulusal düzenlemelerin AB mevzuatı ile uyumlaştırılması ve düzenlemelerin uygulanmasına yönelik idari kapasitenin arttırılmasına ilişkin çalışmalar yürütmektedir.

Bu çerçevede, BDDK Avrupa Birliği ile yürütülen görüşmelere katılım sağlamakta ve mevcut düzenlemelerin AB ile uyumlu hale getirilmesi çalışmalarını sürdürmektedir. Son yıllarda Türk bankacılık mevzuatında AB düzenlemeleri ile uyum sağlanmasını teminen birçok değişiklik gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, Türk bankacılık sektörü ülkemizin AB üyeliği kapsamında en hazır sektörlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

BDDK, Avrupa Birliği ile yürütülen tarama süreci çerçevesinde Mali Hizmetler, Sermayenin Serbest Dolaşımı, Mali Kontrol ve Şirketler Hukuku fasıllarına katılım sağlamıştır. Bu çerçevede, Türkiye ile Birlik arasındaki düzenlemelerin analitik incelemesini gerçekleştirmek amacıyla Türkiye-AB Ortaklık Komisyonunun kararı ile oluşturulan “2 No’lu İç Pazar ve Rekabet Alt Komitesi” ile “4 No’lu Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt Komitesi” çalışmalarına katkı verilmektedir.

Türkiye ayrıca 2001 yılında Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan Katılım Öncesi Ekonomik Programın çalışmalarına katılım sağlamakta olup, Kurumumuz görev alanı çerçevesinde söz konusu çalışmalara gerekli katkılar sağlanmaktadır.

Çokuluslu ve Diğer Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler

BDDK’nın Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (WB), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) gibi çok uluslu kuruluşlarla güçlü ilişkileri bulunmaktadır.

BDDK, etkin risk yönetimi ve sermaye yeterliliğine yönelik çalışmalar yürüten Basel Bankacılık Denetim Komitesine (Banking Committee on Banking Supervision-BCBS) Mayıs 2009 tarihinde üye olmuştur. Kurumumuz tarafından söz konusu Komite toplantılarına düzenli olarak katılım sağlanmakta, ayrıca Basel Bankacılık Denetim Komitesinin ikinci ve üçüncü düzeyde faaliyette bulunan alt komitelerine de üyelik tesis edilerek, bu alt komitelerin faaliyetlerine katkı sağlanmaktadır.

Faizsiz finans hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetiminde en iyi uygulamaların geliştirilmesi, duyurulması ve standardizasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten İslami Finansal Hizmetler Kuruluna (Islamic Financial Services Board-IFSB) Aralık 2010 tarihinde, faizsiz finans kuruluşları için finans uygulamaları, kurumsal yönetim, denetim, muhasebe standartları ve finansal raporlama konularında standardizasyonun sağlanması amacıyla faaliyette bulunan İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonuna (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions – AAOIFI) ise Haziran 2016 tarihinde üye olmuştur.

Kurumumuz uluslararası standartların ve en iyi uygulamaların sağlanmasına yönelik BCBS ve IFSB ile diğer kuruluşlar tarafından yapılan çalışmaları yakından takip etmekte ve katılım sağlamaktadır. Bu çerçevede, Basel Sermaye Uzlaşısı (New Basel Capital Accord – Basel II) ve Uluslararası Muhasebe Standartları en önemli proje olarak karşımıza çıkmaktadır.

BDDK, Finansal İstikrar Kurulu’nun (FSB) daimi komitelerinden olan Denetim ve İşbirliği Komitesinin (SRC) Türkiye adına üyesi olup, bu Komitenin faaliyetlerine katkı sağlamaktadır.

Uluslararası Para Fonu ile yapılan işbirliği çerçevesinde, Türkiye anılan kuruluş ile gerçekleştirilen IV. Madde Görüşmelerine katılım sağlamaktadır. Ayrıca Dünya Bankası ile olan işbirliğimiz ve çalışmalarımız çeşitli projeler ve seminerler çerçevesinde devam etmektedir.

BDDK, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü bünyesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, başta OECD Mali Piyasalar Komitesi olmak üzere Kurumun ilgisinin bulunduğu diğer komitelerinin çalışmalarına katılmaktadır.

BDDK, ayrıca Dünya Ticaret Örgütü nezdinde yürütülmekte olan Hizmet Ticareti Genel Antlaşması (GATS) kapsamındaki hizmet ticareti görüşmeleri ile serbest ticaret anlaşmalarına görev alanı çerçevesinde katkı sağlamaktadır.

17 Tem 2021 - 12:12 - Finans


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Popüler Ekonomi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Popüler Ekonomi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Popüler Ekonomi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Popüler Ekonomi değil haberi geçen ajanstır.